Friday 2 May 2014

Back in town....

It´s great to be back in town during Festa Major in Mas de Barberans, yesterday we gave a workshop to the children of the village and today we carry on making at the Museu de Pauma, already new plants are catching our eye as a visit in each season brings new inspirations.


Monday 14 October 2013

Garden of Vegetable Fibres, Racó de les Fibres Vegetals, Mas de Barberans


Sarga (Salix elaeagnos)
Alongside the actual building and collection of the Museu de la Pauma there is also a very useful collection of plants associated with basketmaking and associated vegetable fibre crafts, the Racó de les Fibres Vegetals located on the edge of Mas de Barberans features a variety of native willows, rushes, grasses and the mainstay of the local basketmaking tradition the European Fan Palm or Pauma (Chamaerops humilis).

A més del edifici i la col.lecció del  Museu de la Pauma tambè hi ha una col.lecció molt útil de plantes associades a la cistelleria i al teixit amb fibres naturals, el Racó de les Fibres Vegetals.  Hi trobem varietats de vímet autòcton, joncs, herbes i el pilar de la tradició de cistelleria local, el margalló (Chamaerops humilis).

Monica inspecting the new shoots of Pauma (Chamaerops humilis) traditionally used in basketry.
Fruits of European Fan Palm or Pauma (Chamaerops humilis).
Looking at the willow collection.

Saulic (Salix purpurea)


gathering Thistles - seeing baskets... collint Cards - veient cistells...

Illyrian thistle (Onopordum illyricum)

On one of our first days exploring the Parc Natural dels Ports in May this year I was struck by the variety of Thistle species growing along the roadsides and their diversity of form - from dwarf stemless crowns of grey woolly leaves to thickets of spiky stems. The structure of the flowerheads is truly incredible with recurved spines, additional barbs and protected purple tubes of flowers crammed together at the centre. Manipulating the images of the flowerheads to monochrome exaggerates their sculptural forms.

En un dels primers dies descobrint el Parc Natural dels Ports al mes de maig, hem va sorpendre la varietat d'espècies de cards que creixen al costat de les carreteres i la diversitat de formes que ténen.
L'estructura de les flors és realment increïble amb espines corbades, pues adicionals i tubs de color porpra protegits amb flors apinyades al centre.  Manipulant les imatges de les flors a monocrom, exagera les seves formes escultòriques.


Looking at these forms I imagine baskets - nature provides an endless variety of circular forms in all manner of shapes and sizes that can provide us with both inspiration and raw material. It is one thing to imagine and another to make! Gathering the thistles is a tricky and painful business, removing the stem prickles we played with making arrangements along the road only disturbed by passing traffic as soon as we had set up an arrangement! We will dry the harvested stems and see how they behave and perhaps continue working with them in a couple of months time.....

Mirant aquestes formes, imaginem cistells - la natura ens proporciona una varietat sense fi de formes circulars en tot tipus de formes i mides que ens poden donar inspiració i materia primera.  Una cosa és imaginar i un altre de diferent es fer!  Collir cards és una tasca difícil i dolorosa.  Vam treure algunes espines i vam jugar a fer alguns arranjaments a la carretera, només pertorbats pel trànsit tant aviat com teniam un arranjament a punt!  Assecarem els cards per veure com es comporten i potser continuar treballant amb ells d'aquí a un parell de mesos...

Gathering Milk Thistles (Silybum marianum)

village textures... textures del poble...


Returning from our recent residency week in Mas de Barberans it is such a pleasure to look over our photographs and reflect upon all the things that catch our eye. Photography - perhaps unlike many other creative techniques gives us such a spontaneous way of gathering ideas, colours and textures that feed into the creative process. While the main direction of the Ports i Mans residency is researching the potential uses of the many and diverse plants in the environs of Mas de Barberans and the Parc Natural dels Ports it is impossible not to absorb the distinctive qualities of village architecture, the special light and everyday rhythm of looking after the olive groves and vegetable plots.

Després de la nostra recent setmana de residència al Mas de Barberans, és un plaer tornar a mirar les fotografies i reflexionar sobre totes les coses que capten la nostra atenció.  La fotografia ens dóna una manera molt espontània de recollir idees, colors i textures que alimenten el nostre procès creatiu.  Tot i que l'objectiu central de la Residència Ports i Mans és la recerca d'usos potencials de les plantes del entorn del Mas de Barberans i dels Ports, és impossible no integrar les qualitats distintives de la arquitectura del poble, la llum, i el ritme de cada dia de cuidar els camps d'oliveres i els horts.


Sunday 13 October 2013

dark fringe... franja fosca...

Using my camera to explore our Cane (Arundo donax) installation - part of our Ports i Mans launch exhibition at the 2013 La Fira de les Fibres Vegetals, Mas de Barberans. 

Fent servir la meva camara per explorar la nostra instalació amb canya (Arundo donax) - part de la nostra exhibició de presentació de Ports i Mans a  La Fira de les Fibres Vegetals, Mas de Barberans. 
 
Ports i Mans launch Exhibition, Mas de Barberans, July 2013. Exposició de presentació de Ports i Mans, Mas de Barberans, Juliol 2013

In July we launched the Ports i Mans Residency during the annual La Fira de les Fibres Vegetals in Mas de Barberans with an exhibition including a selection of photographs of our investigations so far alongside new woven pieces and an installation of suspended Cane fringes. We hope the exhibition acts as a small taster of many works to come! The photographic panels presented in the exhibition can be seen as an online exhibition in our blog page here: Online Exhibition.

El darrer mes de Juliol vam presentar el projecte de Residència Ports i Mans durant la 
La Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans amb una exposició d'una selecció de fotos de la nostra recerca i les primeres peces teixides.  Esperem que aquesta exposició serveixi com a petit tast de tota la feina que pensem fer! Els panels fotogràfics que es van presentar a la exposició es poden veure com a exposició virtual al nostre blog: Online Exhibition.


Tuesday 24 September 2013

Weaving with flowers. Teixint amb flors.

Following our first harvesting trips in May we worked alongside each other in our workspace at the Museu de la Pauma experimenting with our new selection of materials - combining Willow, Olive and Cane - materials we know already with freshly gathered materials. Monica worked on a panel featuring the yellow everlasting flowers Sempreviva (Helichrysum stoechas) while I combined flexible Pine twigs with Asphodel (Asphodelus spp) leaves.

A continuació de les nostres sortides a collir material al maig, vam estar treballant un al costat de l'altre al nostre espai de taller al Museu de la Pauma experimentant amb la nova selecció de materials, combinant Vímet, Olivera i Canya, materials que ja coneixem bè, amb els materials acabats de collir. La  Mònica va fer un panell teixint amb Sempreviva (Helichrysum stoechas) mentre jo combinava branques de Pi flexibles amb fulles d'Asfódelo (Asphodelus spp).


 

Monday 23 September 2013

hands on..... a les mans...

Just to explain - Ports i Mans - the title of our residency in the Parc Natural dels Ports of southern Catalonia translates as 'Ports and Hands' simply describing our presence as makers in the natural park over the coming year. In May this year we made our first gathering trips into the mountains above Mas de Barberans harvesting materials we thought promising and inspiring for our makings. Many of the materials we shall be working with are not traditionally used for basketmaking and the properties of many are as yet uncertain - we shall discover as we go!

Una petita explicació, Ports i Mans, el títol de la nostra residència al Parc Natural dels Ports, descriu la nostra presència com a cistellers al parc natural durant un any sencer.  El passat mes de maig vam fer les nostres primeres sortides  per collir materials que ens van semblar amb possibilitats i inspiradors per treballar amb ells.  Molts dels materials amb els que treballarem no seran aquells que s'han fet servir tradicionalment per cistelleria i las seves propietats son encara incertes per nosaltres, així doncs, ho anirem descobrint a mida que anem experimentant!
Harvesting Sarga (Salix elaeagnos) along a barranc (dry river bed)
Gathering bundles of green Asphodelus leaves high up in mountain meadows


Sempreviva (Helichrysum stoechas) ready for drying upside down to prevent the flower stems from drooping.

Sorting bundles in our studio at the Museu de la Pauma, Mas de Barberans